Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Биотек

Биотек

 
Биотек C/S
против бълхи, хлебарки, мравки, мухи, комари

Активно вещество: циперметрин - 6,25 об.%, тетраметрин - 1,50 об.%, пиперонилбутоксил - 7,50 об.%. 

Други опасни вещества: етанол > 70%. 
Начин на употреба: Препаратът е концентрат. Приготвят се работни разтвори, като се спазват разрежданията дадени по нататък в листовката.
Препаратът се прилага чрез пръскане. 
При обработване на вътрешни помещения, същите се изпразват от хора , домашни животни, домашни любимци. 
След обработка помещенията се затварят за 2 - 3 часа, след което се проветряват в продължение на 5 - 6 часа. 

Разходна норма за хлебарки: 20 л.  работен разтвор / 500 кв.м
Разходна норма за мухи: 20 л. работен разтвор  / 500  кв.м. 

Време за въздействие: 25 минути за мухи, 24 часа за хлебарки. 
Брой и продължителност на третиранията : Третирането може да се повтори след 30 - 45 дни. 
Мерки за първа помощ:
При контакт с очите: изплакни очите незабавно обилно с вода в продължение на 15 - 20 минути при широко отворени клепачи. Ако дразненето продължава потърси медицинска помощ
При контакт с кожата: измий замърсения участък със сапун и вода
При поглъщане: Потърсете незабавно лекарска помощ 
При вдишване: изнесете пострадалия на чист въздух
При употреба да се ползват лични предпазни средства: работно облекло, защитни очила и ръкавици. Да не се пие , яде или пуши по време на работа.Да не се вдишват парите. След приключване на работа ръцете да се имиват основно със сапун и вода. 
Област на приложение: инсектицид с остатъчна ефективност за борба с пълзящи и летящи насекоми в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и продажби на храни, хотели, училища, детски градини, индустриални сгради, складови помещения, паркове, градини, алеи и др.  
Концентрация на работем разтвор и разходни норми: 
1. закрити повърхности - пелзящи насекоми -  ръчна пръскачка - 100 мл. от препарата до 20 л. вода. 

2. закрити повърхности  - летящи насекоми - ръчна пръскачка - 80 мл. от препарата до 20 л. вода. 

3. закрити повърхности - летящи насекоми - моторна пръскачка - 20 мл.от препарата до 20 л. вода. 

4. открити повърхности-  мухи, комари, акар и др.  - пулверизатор - 45 мл. от препарата до 100 л вода.

5. открити повърхности - мухи, комари акари и др.  - моторна пръскачка - 45 мл. от препарата до 50 л. вода. 


Съвети за безопастност: ДА СЕ СЪХРАНЯВА ПОД КЛЮЧ И ДАЛЕЧЕ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА. ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА, ДА НЕ СЕ ЯДЕ, ПИЕ И ПУШИ. Да се избягва контакт с очите, те веднага да се измият обилно с вода. Да се носи подходящо работно облекло, предпазни средства за очите/ лицето. Материалът и неговата опаковка да се третират като опасен продукт. 

Да се съхранява  в оригинални опаковки в хладно, сухо и добре вентилирано помещение далече от храни, фуражи, напитки.
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1