Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Брос течен пълнител за ел. изпарител

Брос течен пълнител за ел. изпарител

 
резервен пълнител  за електрофумигатор

Наименование на активното вещество: Пралетрин 1,0 г/100 г
Област на приложение:
Инсектицид за борба с летящи насекоми /комари/ в битови помещения, обществени помещения, бунгала, палатки и др.

Начин на употреба:
Извадете пълнителя от опаковката и го сложете в процепа на електрофумигатора. Включете елетрофумигатора в ел. мрежа. След употреба изключете елетрофумигатора от ел. контакт.

Мерки за първа помощ:
При вдишване: Извадете пострадалия от мястото на замърсяването и го изведете на чист въздух. Ако симптомите персистират, потърсете квалифицирана медицинска помощ. При контакт с кожата: Внимателно измийте кожата обилно с вода и сапун. В случай на поява на клинични симптоми или дразнене на кожата потърсете квалифицирана медицинска помощ. При контакт с очите: Изплакнете очите незабавно обилно с вода в продължение на 15-20 минути при широко отворени клепачи. Отстранете лещите, при наличие на такива.
След работа с препарата:  След приключване на работата измийте ръцете си. Не използвайте елетрофумигатора в помещения, където се намират непокрити хранителни продукти, малки деца, болни и лица с алергични проблеми.
 
За поръчка
  • 1 бр. - 6.95 лв
  • бр.
 1