Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Сумицидин 50 ЕК

Сумицидин 50 ЕК

 
Сумицидин 5 ЕК е инсектицид със широк спектър на действие за борба с листогризещи и смучещи насекомни неприятели в овощарството, зърнопроизводството, зеленчукопроизводството, тютюнопроизводството и др.

ФУНКЦИЯ Сумицидин 5 ЕК е инсектицид със стомашно и контактно действие с бърз начален ефект и добро последействие. Активното вещество – есфенвалерат има по-добре изразено стомашно действие. При попадане в организма на насекомите чрез храната, при контакт, или чрез вдишване препаратът преминава в кръвта и чрез нея достига нервната система. Там инхибира активността на ацетилхолинестеразата, нарушава обмяната на йони и предизвиква нервна възбуда и смърт. Препаратът притежава също репелентно (отблъскващо) и атифидантно (подтискащо апетита) действие. 


РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА ПРЕПАРАТА Сумицидин 5 ЕК е одобрен в Р. България за борба срещу:
*овощни -   ябълков плодов червей, източен плодов червей,  кръгло миниращ молец, червена *пъпкозавивачка, малка зимна педомерка, сива пъпкозавивачка - 0,02%   
*анарзия по кайсия, черна сливова плодова оса,  сливов плодов червей,  кушова листна бълха 0,03%
*пипер оранжериен зелена прасковена листна въшка 0,02%
*пипер на открито зелена прасковена листна въшка 20 мл/дек
*краставици оранжерийни памукова листна въшка 0,02%
*хризантема листни въшки 0,02%
*лозя шарен гроздов молец 0,025%
*люцерна за семе грахова листна въшка, петниста листна въшка,   ларви на педомерки, *люцернов листояд (възрастно), люцернов листов хуботник(ларви), пъпкова галица  20 мл/дек (възрастно), цветова галица (възрастно), маков листояд,  
*ливадна пеперуда - гъсеници II и III възраст 25 мл./дек
*ливадна пеперуда - гъсеници IV и V възраст 30 мл./дек
*картофи колорадски бръмбар 15 мл./дек
*житни вредна житна дървеница, обикновена житна пиявица 25 мл./дек
*захарно цвекло цвеклови бълхи 25 мл./дек
*зеле зелева нощенка, зелев молец 25 мл./дек
*грах грахов зърнояд 25 мл./дек
*захарно цвекло зелева нощенка, 40 мл./дек
*пасища италиански скакалец, марокански скакалец 40 мл./дек
*тютюн тютюнев трипс 50 мл./дек
*зелена прасковена листна въшка 80 мл./дек

ПРИЛОЖЕНИЕ : Най-добър ефект се постига при третиране по сигнал от пунктовете за  прогноза, а ако няма такива то при първа поява на неприятелите. 

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: В резервоара на пръскачката се налива част от необходимото количество вода. Прибавя се измереното количество препарат и при непрекъснато разбъркване се долива останалата част от водата  

СМЕСИМОСТ : Сумицидин 5ЕК е смесим с повечето от използваните в практиката пестициди без силно алкалните. Въпреки това поради използването на различни повърхностно активни вещества (прилепители), емулгатори и разтворители при формулацията на пестицидите, не трябва да се прави резервоарна смес преди да се потвърди, че компонентите в нея са физически съвместими, биологичният ефект се запазва и няма фитотоксичност при конкретните условия на ползване. 
ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕПАРАТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ : При употреба в регистрираните дози няма установени вредни последствия за следващите култури.

КАРАНТИНЕН СРОК: 14 дни.
СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: Високите температури и ниската атмосферна влажност намаляват биологичното действие на препарата. Употреба според регистрацията.  

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА: ІІІ – трета; За свободна употреба от лица над 18 години.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd.
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:  50 g/l есфенвалерат.
ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНOТO ВЕЩЕСТВO : 
(S)-алфа-циано-3 феноксибензил (S)-2-(4-хлорфенил)-3 метилбутират 
ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : Синтетичен пиретроид.
ПРОИЗХОД НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : Заводи ’Сумитомо’
ВИД НА ФОРМУЛАЦИЯТА: Емулсионен концентрат
КОФОРМУЛАНТИ:  Емулгатор, Ксилол
АНТИДОТ : Специфичен антидот липсва. Може да се приложи Атропин.
РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: Одобрен за приложение в Република България от МЗХ на основание Заповед РД 09-869/ 19.12.2003
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения,  далеч  от хранителни продукти и фуражи, недостъпни за деца и странични лица. Транспортиране със закрити превозни средства само в оригинални фирмени опаковки с етикети
СРОК НА ГОДНОСТ:  При правилно съхранение – най-малко 3 години

ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: 
ПЪРВА ПОМОЩ:
При попадане в очите: Обилно изплакване с вода в продължение на 15 минути; 
При попадане върху кожата - засегнатите участъци да се измият обилно с вода и сапун. Замърсеното облекло да се изпира преди повторна употреба.
При поглъщане: Потърсете незабавно медицинска помощ. Да не се предизвиква повръщане.
При вдишване: Пострадалият да се изведе на чист въздух. 
МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: В случай на неразположение, потърсете медицинска помощ. АНТИДОТ: Специфичен антидот липсва. Може да се приложи Атропин. Лечение симптоматично. При спешни случаи на остро отравяне: НЦСМП “Пирогов”, тел. 02/ 51 53 346 или 02/51 53 426 “Обща Токсикология 


 
За поръчка
  • 20 мл. - 2.3 лв
  • бр.
 1