Всички посочени цени са с ДДС. За търговци и по-големи количества има отстъпки. За повече информация моля свържете се с нас.
 
Отговорили сте на всички въпроси Резултати
 
 

Начало - Хлебомор Е - гел спринцовка

Хлебомор Е - гел спринцовка

 
ХЛЕБОМОР - К ГЕЛ СПРИНЦОВКА ЗА БОРБА С ХЛЕБАРКИ   

Начин на употреба:
Гелът се нанася чрез спринцовката под формата на точки с размер на оризово зърно на и/или близко до местата, където се крият или събират хлебарките и на трудно достъпни места като пукнатини, цепнатини, процепи и др. Отстранява се капачката, върхът на дюзата се опира в повърхността и се натиска буталото на спринцовката. След обработката да се постави капачката на дюзата.
Активни вещества: Активно вещество: Силициев  диоксид  50,0g/100g (50.0%)


Област на приложение: за борба с хлебарки в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и продажба на храни, обекти с обществено предназначение - хотели, училища, детски  градини, индустриални сгради, складови помещения.

Група 3 "биоциди за борба с вредители".
Рискови фрази (R-фрази): R52/53 Вреден за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Съвети за безопасност (S-фрази):
S1 /2 Да се съхранява под ключ и далече от достъп на деца.
S7 Съдът да се държи плътно затворен.
S8 Съдът да се съхранява на сухо място.
S14 Да се съхранява далече от ароматизирани химични вещества и репеленти.
S45 При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно, да се покаже етикетът.
S60 Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.
S61  Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност.

Опаковка: 2 броя спринцовки x 10 г

Производител: България
 
Продуктът не се предлага в момента.
 1